Informace o zpracování osobních údajů v e-infrastruktuře e-INFRA CZ

Infrastruktura e-INFRA CZ (dále jen „e-INFRA CZ“) je unikátní e-infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR, kterou tvoří:

a)     e-infrastruktura CESNET, kterou provozuje CESNET, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 3839172;

b)     CERIT Scientific Cloud, které provozuje Masarykova univerzita, IČO: 00216224; a

c)     IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které provozuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100

(provozovatelé jednotlivých částí e-INFRA CZ dále společně jen „Provozovatelé“ či jednotlivě „Provozovatel“).

Provoz e-INFRA CZ zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“), a spolupráce mezi Provozovateli vyžaduje zpřístupňovat si vzájemně osobní údaje uživatelů e-INFRA CZ (dále též jen „subjekt údajů“) a dále tyto osobní údaje společně zpracovávat. Ve vztahu k takto zpracovávaným osobním údajům jsou tedy Provozovatelé tzv. společnými správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení, neboť ve vztahu k těmto osobním údajům společně stanovují účely a prostředky jejich zpracování, jak je uvedeno dále.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů v e-INFRA CZ dále probíhá v souladu se Smlouvou mezi společnými správci osobních údajů, kterou mezi sebou Provozovatelé uzavřeli, a dále v souladu s níže uvedenými zásadami.

Kontaktní informace Provozovatelů:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
IČO: 3839172
sídlo: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
www.cesnet.cz
Kontakt pro uplatnění práv subjektů údajů: oou-zadost@cesnet.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Legal s.r.o., advokátní kancelář, odpovědná osoba: JUDr. Petr Novotný, LL.M.,e-mail: novotny@mt-legal.com
Informace o zpracování osobních údajů zde.

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno
www.muni.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Iva Zlatušková, poverenec@muni.cz, tel.: 549 49 1030
Informace o zpracování osobních údajů zde.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
www.vsb.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Kamila Formanová, e-mail: poverenec@vsb.cz.
Informace o zpracování osobních údajů zde.

Rozsah, účel, právní titul a doba zpracování osobních údajů
Provozovatelé e-INFRA CZ společně zpracovávání osobní údaje uživatelů za účelem zajištění jednotného přístupu uživatelů ke službám e-INFRA CZ, a to:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, akademické tituly, e-mailová adresa, tel. číslo)
 • informace o příslušnosti k domovské organizaci
 • interní identifikátory
 • popř. další identity registrované u Provozovatelů
 • informace o uživatelských oprávněních

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatelů identifikovat uživatele za účelem řídit přístup ke službám e-INFRA CZ, ale také za účelem identifikace narušení, zneužití, detekce bezpečnostních incidentů nebo nezákonných činností, tj. ochranu výpočetních systémů Provozovatelů, informací i uživatelů. Výše uvedené osobní údaje jsou v potřebném rozsahu společně zpracovávány po celou dobu existence uživatelského účtu.
Každý z Provozovatelů pak zpracovává osobní údaje uživatelů e-INFRA CZ jako samostatný správce pro své vlastní účely. Podrobnosti o tomto zpracování nalezne subjekt údajů na webových stránkách Provozovatelů (viz výše).
Pro účely společné péče o uživatele a uživatelské podpory pak Provozovatelé společně zpracovávají i další informace o uživatelích e-INFRA CZ. Jedná se o informace, které mají provozovatelé o subjektu údajů k dispozici a které jsou nezbytné pro poskytnutí uživatelské podpory v konkrétním případě. Tyto osobní údaje jsou pak zpracovávány na základě žádosti subjektu údajů o poskytnutí uživatelské podpory. Záznamy související s poskytnutím uživatelské podpory se uchovávají po dobu existence uživatelského účtu.
Za účelem zajištění komunikace se subjekty údajů z řad veřejnosti pak Provozovatelé společně zpracovávají identifikační a kontaktní údaje osob, které se na Provozovatele obrátily. Tyto osobní údaje jsou pak uchovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatelů disponovat důkazy o proběhlé komunikaci a přispívat tak ke zkvalitnění služeb e-INFRA CZ, a to po dobu pěti let.

Práva subjektů údajů

 • Každý subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou obsaženy v tomto dokumentu. Další informace poskytnou subjektu údajů Provozovatelé.
 • Každý subjekt údajů má právo obrátit se na Provozovatele s žádostí o potvrzení, zda a v jakém rozsahu jsou jeho údaje zpracovávány. Provozovatelé neprovádí automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování.
 • Veškeré osobní údaje, které Provozovatelé nadále nejsou oprávněni zpracovávat, jsou automaticky vymazány (např. po odvolání souhlasu, uplynutí doby pro archivaci, po splnění smlouvy apod.). Pokud by k tomu nedošlo, má subjekt údajů právo se obrátit na Provozovatele s výzvou o vymazání údajů. Toto právo se nevztahuje na údaje, které jsou zpracovávány v souladu s legislativními požadavky (např. údaje, které jsou Provozovatelé ze zákona povinni uchovávat po určitou dobu, údaje potřebné k hájení oprávněných zájmů Provozovatelů apod.).
 • V případě, že nebude možné subjektu údajů vyhovět v jeho žádosti o výmaz údajů, má subjekt údaj právo, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno pouze na nejnutnější údaje.
 • Subjekt údajů má právo podat námitku proti zpracovávání jeho osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Provozovatelů či třetí strany.
 • Subjekt údajů může svá práva uplatnit u kteréhokoliv z Provozovatelů (viz výše uvedené kontakty). Subjekt údajů má také právo podat stížnost či podnět dozorovému orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Údaje, které Provozovatelé získali na základě souhlasu či uzavřené smlouvy a které Provozovatelé automatizovaně zpracovávají, poskytnou na žádost subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům a na informace zejména o rozsahu, účelu a době zpracování jeho osobních údajů včetně informace o tom, z jakého zdroje byly údaje získány. Provozovatelé jsou povinni poskytnout subjektu údajů kopii jeho osobních údajů, které společně zpracovávají.

Zásady společného zpracování osobních údajů v e-INFRA CZ
Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Při zpracovávání osobních údajů jsou Provozovateli dodržovány principy minimalizace zpracování a ve vztahu k uživatelům (subjektům údajů) jsou uplatňovány principy rovného a transparentního přístupu.
Ochraně osobních údajů je ze strany Provozovatelů věnována velká pozornost. Jádrem bezpečnostních opatření jsou vyspělé technické prostředky a vysoce kvalifikovaný a etický personál. Osobní údaje nejsou předávány dalším subjektům, výjimkou jsou ty případy, kdy k takovému jednání mají Provozovatelé souhlas nebo jim to ukládá (popř. je k tomu opravňuje) právní předpis, plnění smlouvy nebo jejich oprávněný zájem. Provozovatelé mají zavedena přísná pravidla určující, který zaměstnanec má přístup k osobním údajům, jaké osobní údaje může zpracovávat a jakým způsobem.

 

Poslední aktualizace dne 14. 2. 2021.

 

Pro odvolání souhlasu klikněte zde.