Ve čtvrtek dne 23. září 2021 se pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny, velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ a Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC (European Open Science Cloud) v ČR.

Účelem semináře bylo seznámit zainteresované účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR, které byly v průběhu 1. pol. roku 2021 projednávány napříč reprezentacemi vysokých škol a Akademie věd ČR, a i s dalšími výzkumnými stakeholdery.

V průběhu workshopu byl diskutován také koncept odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR a její rámcový koncept budou dále rozpracovávat. Semináře uspořádaného v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR se zúčastnilo na 100 účastníků z řad výzkumných organizací a orgánů státní správy ČR.

Evropská iniciativa pro otevřená vědecká data

Iniciativa EOSC představuje součást strategie jednotného evropského digitálního trhu (Digital Single Market) a evropské politiky otevřené vědy (Open Science). Účel EOSC spočívá ve vybudování jednotné evropské datové infrastruktury pro vědecká data přístupné jak akademické sféře, tak i průmyslu anebo poskytovatelům veřejných služeb. Cílem EOSC je zpřístupňovat vědecká data v souladu s politikou FAIR principů, aby byla vědecká data dohledatelná (FFindable), dostupná (AAccessible), interoperabilní (IInteroperable) a znovupoužitelná (RReusable). Díky EOSC by proto mělo být možné vědecká data v dosud bezprecedentní intenzitě sdílet a znovu používat, a to např. v rámci multioborového výzkumu či na mezinárodní úrovni. Za účelem implementace iniciativy EOSC na celoevropské úrovni byla v roce 2020 ustavena asociace EOSC, mezinárodní nezisková organizace založená podle belgického práva se sídlem v Bruselu, sdružující nejvýznamnější výzkumné stakeholdery z oblasti managementu vědeckých dat napříč celou Evropou.

Implementace iniciativy EOSC v ČR

Návazně na zintenzivnění prací směřujících k implementaci iniciativy EOSC na evropské úrovni byly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zintenzivněny i přípravy k implementaci iniciativy EOSC v ČR. Počátkem roku 2021 byla v úzké spolupráci s velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Národní technickou knihovnou ustavena pracovní skupina sdružující zástupce výzkumných institucí ČR působících v oblasti e-infrastruktur a reprezentací vysokých škol a Akademie věd ČR, přičemž aktivit pracovní skupiny se účastnili i další zainteresovaní zástupci výzkumných organizací ČR, jež o to projevili zájem. V duchu principů co-design, co-creation a co-ownership byla poté na platformě pracovní skupiny definována východiska rozvoje národní datové infrastruktury v ČR. Ta by měla zahrnovat podpůrnou jednotku v podobě sekretariátu EOSC-CZ, národní repositářovou platformu a v neposlední řadě vědně-oborové repositáře adresující potřeby data managementu klíčových vědně-oborových clusterů. Během uspořádaného workshopu byl diskutován zejména koncept odborných pracovních skupin, jež by měly od podzimu 2021 adresovat vybrané technické aspekty rozvoje datové infrastruktury ČR tak, aby její jednotlivé součásti vykazovaly potřebné znaky vzájemné kompatibility a interoperability.

Rozvoj datové infrastruktury v ČR podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavním nástrojem podpory rozvoje národní datové infrastruktury ČR v nadcházejícím období bude Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v rámci jehož konsolidované verze nyní projednávané s Evropskou komisí je za účelem podpory implementace iniciativy EOSC v ČR indikativně alokováno cca 100 mil. EUR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přitom plánuje nejen podporu investic, jež budou zacíleny do fyzického budování datových repositářů, ale i do rozvoje lidských kapacit nezbytných pro rozvoj datového managementu. S ohledem na nyní předpokládaný časový harmonogram schválení Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) ze strany Evropské komise lze očekávat vyhlášení prvních výzev na podporu implementace iniciativy EOSC v ČR již v průběhu roku 2022.

Zapojte se

Zainteresovaní stakeholdeři se mohou zapojit do etablujících se pracovních skupin pro implementaci iniciativy EOSC v ČR. Registrační formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ a registrace ke členství v pracovních skupinách probíhá do dne 15. října 2021.